Zpracování osobních údajů a poučení subjektuPodmínky ochrany osobních údajůZákladní informace

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) (dále jen „Nařízení“)

„Správcem“ se rozumí Hana Švrčková, IČ 03357333, se sídlem Čeladná 928, 739 12 Čeladná. Tel: +420 222 701 388

Subjektem údajů“ je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají.

„Osobními údaji“ se rozumí informace osobní i neosobní povahy, na jejichž základě je možno subjekt údajů identifikovat

„Příjemcem údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány, ať se jedná či nikoli o třetí osobu.

Zpracování daných osobních údajů provádí zejména Hana Švrčková, osobní údaje však pro něj ně mohou zpracovávat i tito zpracovatelé nebo třetí strany:
- smluvní expedičná firma
- smluvní dopravce za účelem dodání zboží
- smluvní účetní firma.

Subjekt údajů není předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování správcem, včetně profilování.
Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným správcem, tedy na informaci o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány a získat informace o jejich zpracování.

Subjekt údajů má právo žádat opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Subjekt k tomuto účelu může správce kontaktovat na emailové adrese info@ulevapronohy.cznebo přes webový formulář https://ulevapronohy.cz/napiste-nam.

Subjekt údajů má právo souhlas kdykoliv odvolat a za tímto účelem kontaktovat spráce na emailové adrese info@ulevapronohy.cz nebo přes webový formulář https://ulevapronohy.cz/napiste-nam. Jestliže použil souhlas pro případy, kdy mu svědčí i jiný právní důvod zpracování osobních údajů, neznamená odvolání souhlasu (tj. úkonu který nebyl nezbytný pro zpracování) povinnost osobní údaje zlikvidovat, či je přestat zpracovávat.

Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů spočívající v možnosti získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil předat tyto údaje jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

Subjekt údajů má právo vůči správci kdykoliv vznést námitku, jestliže jsou údaje zpracovávány za účelem přímého marketingu.

Subjekt údajů má při splnění podmínek další práva uvedená v Nařízení, zejména právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, právo podat stížnost u dozorového orgánu.

Správce je povinen subjekt údajů informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Účel, doba a rozsah zpracování osobních údajů 

-  Zpracování údajů z důvodu plnění smlouvy
Osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje:
- článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
- článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany.

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
Rozsahem zpracovávaných osobních údajů jsou:
V případě fyzických osob: jméno a příjmení; adresa bydliště; číslo bankovního účtu; e-mailová adresa; telefonní číslo.
V případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob; telefonní číslo kontaktních osob; e-mailová adresa kontaktních osob; název společnosti; e- mailovou adresa společnosti; fakturační adresa; IČ, DIČ; číslo bankovního účtu.

-  Zpracování údajů pro marketingové účely
Zaškrtnutím tlačítka "Přihlásit se k odběru novinek. Zároveň uděluji souhlas se zasíláním obchodního sdělení" subjekt uděluje dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů Haně Švrčkové (dále jen „správce)“ pro marketingové účely správce, tedy zejména nabízení výrobků a služeb správce či třetích osob, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, či službách, včetně zasílání obchodních sdělení a zařazení do databáze zákazníků správce. 
Správce uchovává osobní údaje po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Rozsahem zpracovávaných osobních údajů jsou v tomto případě: jméno, příjmení a e-mailová adresa.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.


Závěrečná ustanovení

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.